دانلود فایل (پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی)

انگیزش پیشرفت تحصیلی ;پرسشنامه پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی دارای سوالات، شیوه نمره گذاری و تفسیر می باشد

این پرسشنامه كه در حیطة سنجش انگیزش تحصیلی دانشجویان طراحی شده است شامل 20 سؤال بوده و به صورت طیف لیكرت (از بسیار كم تا بسیار زیاد) اندازه‌گیری می‌شود. پرسشنامة حاضر توسط كامكاری و بهاری (1381)، بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مورد رواسازی و اعتباریابی واقع شده است. در زمینة روایی پرسشنامة حاضر مطرح می‌شود كه این پرسشنامه دارای روایی صوری و روایی سازه بوده و اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از روش بازآزمایی 83/0 و روش آلفای كرانباخ 84/0 گزارش شده است. در نهایت، مطرح می‌شود كه پرسشنامة حاضر با جمع تمامی سؤالات و بدست آوردن یك نمرة كل به نام انگیزة تحصیلی محاسبه می‌شود.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 2دانلود فایل (پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ))

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ);دانلود پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)دانلود پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری

پرسشنامه پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)، در قالب فایل Word، شامل 8صفحه

هدف: سنجش ایده های حل تعارض و توانایی شخص در خلق و ارائه راه حل های برنده – برنده و سودمند به حال طرفین تعارض

پرسشنامه حل تعارض CRQ، توسط ویکز (1994) و فیشر و اوری (1991) ساخته شد. این پرسشنامه به عنوان ابزاری برای اندازه گیری ایده های حل تعارض و توانایی شخص در خلق و ارائه راه حل های برنده – برنده و سودمند به حال طرفین تعارض ساخته شد. عبارات این پرسشنامه ادراک و برداشت پاسخ دهندگان را بر مبنای این که معمولاً چگونه در رفتارهای خاص مرتبط با تعارض وارد می شوند و میزان آگاهی آن ها را از موضوع تعارض می سنجد. پرسشنامه CRQ، به عنوان وسیله ای برای ارتقاء و بهبود درک افراد از تعارض، طراحی و به عنوان ابزاری آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است

همراه با منابع

  • مولفه های پرسشنامه:

ردیف

خرده مقیاس

سوالات

تعداد سوال

تعارض را امری طبیعی می داند

1 تا 4

فضا و موقعیت

5 تا 8

شفاف سازی دریافت و برداشت ها

9 تا 12

توجه به نیازها به جای خواسته ها

13 تا 16

ایجاد رابطه همکاری مثبت و قدرتمند

17 تا 20

تمرکز بر آینده با یادگیری از گذشته ها

21 تا 24

ارائه گزینه هایی برای سود متقابل

25 تا 28

بسط و ارائه کارهای شدنی، هدف گذاری گام به گام تا عمل

29 تا 32

ایجاد توافق های مبتنی بر سود متقابل

33 تا 36

ملاحظه کاری و مراعات بیش از حد

37 تا 40

  • نمره گذاری پرسشنامه:

نمرات عبارات 1، 3، 13، 18، 22، 24، 26، 27، 31، 32، 33 و 35 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند و بقیه عبارات به همان ترتیب باقی می مانند. نمرات هر زیر مقیاس را جمع کرده و سپس آن را نمرات سایر خرده مقیاس جمع می شوند و نمره کل به دست می آید (علیرضایی، 1388).

جمع نمرات شما هر چه بالاتر باشد نشان دهنده کارایی و اثر بخشی بیشتر شما در حل تعارض است. بالاترین و پائین ترین نمرات شما به ترتیب نشان دهنده اثر بخش ترین و ضعیف ترین توانایی های شما در ارائه راه حل برای تعارض است.

و……….

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 8دانلود فایل (پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ))

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ);دانلود پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)دانلود پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)

پرسشنامه پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)، در قالب فایل Word، شامل 8صفحه

هدف: سنجش ایده های حل تعارض و توانایی شخص در خلق و ارائه راه حل های برنده – برنده و سودمند به حال طرفین تعارض

پرسشنامه حل تعارض CRQ، توسط ویکز[1] (1994) و فیشر و اوری[2] (1991) ساخته شد. این پرسشنامه به عنوان ابزاری برای اندازه گیری ایده های حل تعارض و توانایی شخص در خلق و ارائه راه حل های برنده – برنده و سودمند به حال طرفین تعارض ساخته شد. عبارات این پرسشنامه ادراک و برداشت پاسخ دهندگان را بر مبنای این که معمولاً چگونه در رفتارهای خاص مرتبط با تعارض وارد می شوند و میزان آگاهی آن ها را از موضوع تعارض می سنجد. پرسشنامه CRQ، به عنوان وسیله ای برای ارتقاء و بهبود درک افراد از تعارض، طراحی و به عنوان ابزاری آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است

همراه با منابع

  • مولفه های پرسشنامه:

ردیف

خرده مقیاس

سوالات

تعداد سوال

تعارض را امری طبیعی می داند

1 تا 4

فضا و موقعیت

5 تا 8

شفاف سازی دریافت و برداشت ها

9 تا 12

توجه به نیازها به جای خواسته ها

13 تا 16

ایجاد رابطه همکاری مثبت و قدرتمند

17 تا 20

تمرکز بر آینده با یادگیری از گذشته ها

21 تا 24

ارائه گزینه هایی برای سود متقابل

25 تا 28

بسط و ارائه کارهای شدنی، هدف گذاری گام به گام تا عمل

29 تا 32

ایجاد توافق های مبتنی بر سود متقابل

33 تا 36

ملاحظه کاری و مراعات بیش از حد

37 تا 40

  • نمره گذاری پرسشنامه:

نمرات عبارات 1، 3، 13، 18، 22، 24، 26، 27، 31، 32، 33 و 35 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند و بقیه عبارات به همان ترتیب باقی می مانند. نمرات هر زیر مقیاس را جمع کرده و سپس آن را نمرات سایر خرده مقیاس جمع می شوند و نمره کل به دست می آید (علیرضایی، 1388).

جمع نمرات شما هر چه بالاتر باشد نشان دهنده کارایی و اثر بخشی بیشتر شما در حل تعارض است. بالاترین و پائین ترین نمرات شما به ترتیب نشان دهنده اثر بخش ترین و ضعیف ترین توانایی های شما در ارائه راه حل برای تعارض است.

و……….


فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 7دانلود فایل (دانلود پرسشنامه سبک فرزند پروری)

دانلود پرسشنامه سبک فرزند پروری;پرسشنامه فرزندپروری ;سبک فرزند پروری پرسشنامه

دانلود پرسشنامه سبک فرزند پروری پرسشنامه فرزندپروری سبک فرزند پروری پرسشنامه

دانلود پرسشنامه سبک فرزند پروری

فرمت فایل docx

شامل 30 سوال

قابل ویرلیش با برنامه word

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 2دانلود فایل (پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ))

پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ);پرسشنامه ;نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)

پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)

پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه:

پرسـشـنامه نگرانی پنسـیلوانیا یک پرسـشنامه خودگزارشدهی 16 سوالی است که نگرانی شدید، مفرط و غیر قابل کنترل را اندازه

میگیرد. این پرســشــنامه به عنوان ابزاری برای غربالگری اختلال اضــطراب فراگیر به کار میرود. مقیاس پاســخگویی به ســوالات

براساس طیف لیکرت است.

مولفههای پرسشنامه:

بعد

سؤالات مربوطه

نگرانی عمومی

1-11

فقدان نگرانی

12 -16

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5دانلود فایل (پرسشنامه نگرش به مد)

پرسشنامه نگرش به مد;پرسشنامه ;نگرش به مد

پرسشنامه نگرش به مد

پرسشنامه نگرش به مد

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه نگرش به مد توسط صفارینیا، کرمانی و عزیزی (1390-91) براساس نگرش به سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری دیدگاه آلپورت (1897) و نظریه جورج سیمل (1971) طراحی شده است. واژه مد واژهای فرانسوی است و در زبان فرانسه به معنی طرز، اسلوب، عادت، شیوه، سلیقه، روش، رسم و باب روز آمده است. روشی برای لباس پوشیدن، رفتار کردن، دکوراسیون یا یک علاقه که مد نظر قرار میگیرد.این پرسشنامه بر روی 457 دانشجوی کارشناسی دانشگاههای تهران اجرا شده است.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 22 گویه میباشد. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »کاملاً موافق«5=، »موافق«4=، »نظری ندارم«3=، »مخالف«2= و »کاملاً مخالف«1= انجام میشود. بنابراین حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 22 و 110 خواهد بود. لازم به ذکر است که گویههای 21 و 22 به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند. همچنین نتایج بررسی همسانی درونی پرسشنامه در پژوهش صفارینیا، کرمانی و عزیزی (1390-91) نشان داد که همه گویهها به جز گویههای 3، 5، 19 همبستگی بالایی با نمره کل دارند، بنابراین از 22 گویه پرسشنامه، 3 گویه مذکور حذف شدند و تعداد آنها به 19 گویه کاهش پیدا کرد.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3دانلود فایل (پرسشنامه هویت اجتماعی)

پرسشنامه هویت اجتماعی;پرسشنامه;هویت اجتماعی

پرسشنامه هویت اجتماعی

پرسشنامه هویت اجتماعی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه هویت اجتماعی با توجه به دو بعد هویت فردی و جمعی برگرفته از نظریات ریچارد جنکینز (2008) توسط صفارینیا و روشن (1390) ساخته شده است. هویت به ویژگیهایی اشاره دارد که موجب تشخیص فرد میگردد. مردم هویتهای متفاوتی از خود نشان میدهند؛ مثلاً، شخصی ممکن است تمایل داشته باشد که به عنوان ورزشکار شناخته شود. هویت اجتماعی از نیازهای روانی- اجتماعی کنشگران اجتماعی شکل میگیرد و پیشنیاز هر گونه زندگی اجتماعی است. هویت اجتماعی امکان برقراری ارتباط پایدار و معنادار روانشناختی با دیگران را- که محور و مبنای زندگی اجتماعی است- فراهم میکند.

نتایج مطالعات گوناگون نشان داده است که هویت اجتماعی نقش مؤثری در سلامت روان، سازگاری، ابراز وجود، عزتنفس اجتماعی و نگرش به مهاجرت دارد (مایرز، 2009، بامیستر و بوشمن، .(2008

این پرسشنامه بر روی 550 دانشآموز 250) دختر و 300 پسر) دبیرستانهای شهرستان شاهین دژ آذربایجان شرقی اجرا شده است.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 20 گویه میباشد که 10 گویه آن نشاندهنده بعد فردی و 10 گویه دیگر نشان دهنده بعد جمعی است. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »کاملاً موافق=«5، »موافق«4=، »نظری ندارم«3=، »مخالف«2= و »کاملاً مخالف«1= انجام میشود. بنابراین حداقل و حداکثر نمره کسب شده از

این پرسشنامه به ترتیب برابر با 20 و 100 خواهد بود. لازم به ذکر است که گویههای 2، 3، 4، 7، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16،

17 به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3دانلود فایل (پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی)

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی;پرسشنامه سهل انگاری;پرسشنامه ;سهل انگاری اجتماعی

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه

سهلانگاری به عنوان الگوی زندگی تعریف میشود که از طریق رفتار ناکارآمد در موقعیت تصمیمگیری، تنظیم اولویتها، برنامهریزی و اجرای برنامه در یک یا بیشتر موقعیتهای زندگی مشخص میشود و منبع آشفتگی شخصی تلقی میگردد ( فاران، .(2004 همچنین سهلانگاری به معنای مشکل داشتن در زمینه شروع یا تمام کردن کارهاست یا یه معنای سادهتر کار امروز را به فردا انداختن است.
پرسشنامه سهلانگاری اجتماعی توسط صفارینیا (1389) و براساس نظریههای مرتبط با سهلانگاری و با استفاده از پرسشنامههای متعددی که سهلانگاری را در ابعاد گوناگون فردی، تحصیلی، شغلی- سازمانی و اجتماعی میسنجند، طراحی شده است.

این پرسشنامه بر روی 828 مرد شهر تهران اجرا شده است.

نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 23 گویه میباشد. گویههای 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 10، 12، 20، 21 خرده مقیاس »بیتفاوتی« و گویههای 8، 9، 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 22، 23 خرده مقیاس »توجه به خود« را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »همیشه«5=، »معمولاً«4=، »گاهی اوقات«3=،بهندرت«2= و »هرگز«1= انجام میشود. بنابراین، حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 23 و 115 خواهد بود. لازم به ذکر است که گویههای 2 و 12 به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند. نمرات کمتر از 38 نشان دهنده سهلانگاری پایین یا عدم سهلانگاری و نمرات بالاتر از 73 نشان دهنده سهلانگاری زیاد است.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4دانلود فایل (مقیاس پاسخهای نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS))

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS);مقیاس پاسخهای نشخواری در افسردگی ;مقیاس ;پاسخهای نشخواری در افسردگی;نولن هوکسما (RRS)

مقیاس پاسخ‌های نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS)

مقیاس پاسخ‌های نشخواری در افسردگی نولن هوکسما (RRS)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی پرسشنامه:

نولن هوکسما و مارو (1991) پرسشنامهای خودآزما تدوین کردند که چهار نوع متفاوت از واکنش به خلق منفی را مورد ارزیابی قرار

میدهد. پرسشنامه سبکهای پاسخ(RSQ) 1 از دو مقیاس پاسخهای نشخواری (RRS) و مقیاس پاسخهای منحرفکننده حواس2

(DRS) تشکیل شده است. 22 RRS عبارت دارد که از پاسخدهندگان خواسته میشود هر کدام را در مقیاسی از 1 (هرگز) تا 4

(اغلب اوقات) درجهبندی کنند (ترینر3 گنزالز4 و نولن هوکسما، .(2003

نمرهگذاری پرسشنامه:

هرگز

اوقات گاهی

اوقات اغلب

همیشه

1

2

3

4

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4دانلود فایل (مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ)

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ;مقیاس عشق مثلثی ;مقیاس ;عشق مثلثی ;استرنبرگ

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

عشق

به نظر استرنبرگ، عشق یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساویالاضلاع شباهت دارد. منظور این است که عشق سه عنصر دارد: صمیمیت، هوس و تعهد. عشق زمانی بهترین حالت را خواهد داشت که هر یک از سه عنصر را تقریباً به طور یکسان شامل شود. بنابراین اگر نمرات شما در سه مقیاس، در بالای میانگین و تقریباً یکسان باشد، میتوانید بگویید که آدم خوششانسی هستید.

اگر نمرات شما در سه بعد عشق خیلی متفاوت باشند، اما یکی دو تای آنها در زیر میانگین قرار گیرد، مفهومش این نخواهد بود که رابطهتان الزاماً با خطر مواجه است. همه روابط در لحظههایی با دشواری روبهرو میشود و نمرهای که یک سال بعد در همین آزمون بدست میآورید ممکن است با نمرهای که همین امروز کسب کردهاید کاملاً متفاوت باشد. در این حالت بهتر خواهد بود که در لحظههای خوب روابط دوباره به آزمون پاسخ دهید.

همچنین نمرات زمانی را که با شریک زندگی خود سپری کردهاید منعکس میکند. همانطور که استرنبرگ ادعا می کند، ما زمانی وارد رابطه عاشقانه می شویم که هوس وجود داشته باشد. این عنصر در اولین سال یا در دوسال اول رابطه، معمولاً بالاترین سطح را دارد. هر چند که هوس به مرور زمان تضعیف میشود، در روابط خیلی معتبر به مقدار زیادی باقی میماند.

دومین مرحله رابطه معمولاً با شکوفایی صمیمیت مشخص میشود. وقتی به کسی علاقهمند میشویم به تدریج اعتماد ما به او بیشتر میشود. اسرار خود را با او در میان میگذاریم، زندگی گذشته را برای او تعریف میکنیم. این عنصر یکی دو سال بعد از آغاز رابطه به اوج خود میرسد، اما در بهترین روابط تا آخر عمر باقی میماند.
در لحظهای از زندگی پس از 6 ماه تا 6 سال نسبت به شریک زندگی احساس تعهد میکنیم. طوری به رابطه اهمیت میدهیم که برای حفظ آن حاضر میشویم هر کار انجام دهیم. همین تعهد است که ما را وادار میکند تا از همه طوفانهای موجود در راه رابطه بگذریم. تعهد در بین زن و شوهرهایی که زندگی مشترک بلندمدتی پشت سر گذاشتهاند، شدیدتر است.
زوجهای خوشبخت کسانی هستند که نسبت به یکدیگر مثلثهای عشقی یکسان دارند. استرنبرگ که آشکارا درس هندسه دوران تحصیل را به یاد دارد، این دو عشق را قابل انطباق میداند. به عبارت دیگر اگر برای همسر خود هوس شدیدی داشته باشید، اما صمیمیت کافی نباشد در صورتی که همسرتان در صمیمیت نمره بالا و در هوس نمره پایین داشته باشد، با دشواری روبهرو خواهید شد.
خلاصه اینکه اگر شریک زندگی نسبت به ما همان احساسی را داشته باشد که ما نسبت به او داریم، رابطه خیلی هماهنگ خواهد بود. میتوانید از شریک زندگی خود بخواهید که به این آزمون پاسخ دهد تا بتواند مطابق دو عشق را بررسی کنید. احتمال دارد که هر دوتایتان مثلثهای عشقی هماهنگ داشته باشید.
»چگونه تو را دوست دارم؟ اجازه بدهید شیوههای مختلف را حساب کنم.« پاسخ استرنبرگ چنین است: هشت نوع شیوه وجود دارد. او این عدد را از ترکیب عناصر عشق بدست میآورد. با ارزیابی شدت نسبی سه عنصر تشکیل دهنده عشق، میتوانید از تفسیرهای زیر کمک بگیرید تا بدانید که شریک زندگی خود را چگونه دوست دارید.

فقدان عشق: در این رابطه هیچ یک از عناصر عشق حضور ندارد. این رابطه را در زندگی روزانه با مردم عادی داریم. اگر احساستان درباره شریک زندگیتان از این نوع باشد، میتوان گفت که رابطهتان در معرض خطر است.

همدلی: این احساس زمانی دست میدهد مه هوس و تعهد به مقدار کم حضور داشته باشد یا احتمالاً حضور نداشته باشد اما صمیمیت در حد بالایی باشد. این احساسات را معمولاً در مورد دوستان صمیمی داریم.

وسوسه یا شور و عشق: چیزی که ما را در جهت برقراری رابطه برمیانگیزد. شورو شوق از ویژگیهای روابطی است که در آنها هوس شدید است اما صمیمیت و تعهد در سطح ضعیفی قرار دارند.

عشق خالی: این عشق زمانی احساس میشود که تعهد قوی باشد اما هوس و صمیمیت در سطح ایینیپ قرار گیرند یا اصلاً وجود پیدا نکنند. این ویژگی اغلب در زوجهایی دیده میشود که مدت زیادی از ازدواج آنها می گذرد، به خاطر بچهها در کنار یکدیگر زندگی میکنند و می خواهند رابطه را حتی اگر از نظر روانی و جسمی یکدیگر را ارضا نکنند، نگه دارند.

عشق رمانتیک: این عشق در بین زوجهایی مشاهده می شود که رابطه آنها تا اندازهای تازه است. هوس و صمیمیت شدید است اما زوجها به اندازه کافی زندگی مشترک یا تجربهای مشترک ندارند تا متقابلاً احساس تعهد کنند.

عشق عاطفی: در این عشق، صمیمیت و تعهد شدید اما هوس ضعیف است. عشق عاطفی در بین زوجهایی دیده میشود که به مدت تقریباً طولانی با هم هستند و از یکدیگر رضایت دارند، اما جاذبه جنسی آنها از بین رفته است.

عشق سادهلوحانه: در این عشق، هوس و تعهد بالاست، اما صمیمیت ضعیف است. عشق سادهلوحانه در زوجهایی دیده میشود که یک عنصر مشترک قوی دارند و به همین دلیل تصمیم میگیرند ازدواج کنند، حتی اگر یکدیگر را اصلاً نشناسند. آنها پس از آنکه نسبت به هم متعهد می شوند، احساس صمیمیت میکنند. گاهی هم احساس میکنند یکدیگر را دوست ندارند.

عشق آرمانی: این عشق کامل سه عنصر را به طور سخاوتمندانه در خود جای می دهد. عشقی که همه ما آن را در خواب میبینیم. همانطور که استرنبرگ میگوید، رسیدن به این مرحله خیلی آسانتر از نگه داشتن آن است. آیا میتوانید عشق آرمانی داشته باشید، شما و همسرتان؟

8 نوع شیوه دوست داشتن از نظر استرنبرگ

جدول زیر آنچه را که درباره روابط بین دو نفر یا هشت نوع شیوه دوست داشتن گفتیم به طور خلاصه نشان میدهد:

صمیمیت هوس تعهد
فقدان عشق ضعیف ضعیف ضعیف
همدلی قوی ضعیف ضعیف
شور و شوق ضعیف قوی ضعیف
عشق خالی ضعیف ضعیف قوی
عشق رمانتیک قوی قوی ضعیف
عشق عاطفی قوی ضعیف قوی
عشق سادهلوحانه ضعیف قوی قوی
عشق آرمانی قوی قوی قوی

نمرهگذاری

مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ براین اساس تهیه شده است که عشق از سه عنصر تشکیل میشود: صمیمیت، هوس و تعهد. بنابراین در این مقیاس سه نتیجه متفاوت خواهید داشت، 15 جمله اول صمیمیت؛ 15 جمله بعدی، هوس؛ 15 جمله آخری تعهد را منعکس میکند.

اعدادی را که در جلوی هر گروه 15 جملهای گذاشتهاید جمع کنید تا سطح شما در سه عنصر عشق معلوم شود. برای تفسیر نتایج خود، می توانید به درجهبندی زیر نگاه کنید. این درجهبندی از اجرای آزمون در گروههای مردان و زنان متاهل با میانگین سنی 31،
بدست آمده است.

مقایسه نتایج خود با دیگران (هنجارها)

نتایج
صمیمیت هوس تعهد درصدها
93 73 85 15
102 85 96 30
111 98 108 50
120 110 120 70
129 123 131 85

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 10