دانلود فایل (مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو عاطفی خانواده)

مبانی نظری وپیشینه تحقیق جو عاطفی خانواده

مبانی نظری وپیشینه تحقیق جو عاطفی خانواده

توضیحات :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق جو عاطفی خانواده در قالب Word قابل ویرایش

فهرست مطالب :

فصل دوم – بررسی پیشینه وادبیات پژوهش

بررسی آخرین پژوهش های انجام شده درزمینه پژوهش حاضر 11

بررسی كلیه نظریه ها وتئوریهای درزمینه پژوهش حاضر 22

عوامل تعیین كننده جوعاطفی خانواده 25

رابطه پدر ومادر بافرزندان 26

الگوهای تربیت فرزندان 29

رابطه اعتماد به نفس وروابط دوستانه والدین با كودك 33

مسئولیتهای والدین دررابطه با ایجاد اعتماد به نفس 35

علائم ونشانه های اختلال در اعتماد به نفس 36

نشانه های اعتماد به نفس در افراد 39

ضرورت اهمیت وفایده پژوهش 41

منابع:

بخشی از متن :

بررسی آخرین پژوهشها ی انجام شده درزمینه پژوهش حاضر :

خانواده كوچكترین واحدیانهاد ، اجتماعی به حساب می آید وسلول اولیه واساس تشكیل دهنده جامعه است سلولهای سالم ، جامعه سالم ، پویا و بانشاط رابه وجود می آورند تحقیقات انجام شده روشن كرده است كه بیش از 50 درصد شخصیت افراد درخانواده شكل می گیرد وپدر ومادر واعضای خانواده الگوهای رفتار ی كودك به شمار می روند وبه عبارت دیگر افراد طرز رفتار بادیگران ، چگونگی برخوردبا مشكلات ، شیوه كنترل عواطف ، بهره گیری ازمعنویت وموازین اعتقادی ، امور دینی ، باورها ، وارزشها ، نحوه نگرش به امور از جمله كاروتلاش وبسیاری اموردیگر راازخانواده فرا می گیرند آموزش روحیه تلاشگری ،اهمیت دادن به كار واشتغال مولد وسازنده یكی ازمهمترین رسالتهای نهاد خانواده است كودكان پیش دبستانی پدر ومادر راالگوهای اصلی خویش در پذیرش رفتارهاوشیوه ها ی زندگی به می شمارند واز رفتارهای پدر ومادرتقلید والگو برداری می نمایند . باچنین استدلالی پدر ومادر بیشترین تاثیر را در ایجاد رفتارهای مطلوب درنهاد خانواده به عهده دارند . بنابراین چنانچه پدر ومادر خود به ارزش وقداست كار باورداشته باشند وبطور عملی دررفتارهای خود ،احترام به كار ، درست انجام دادن كار ونظم وانضباط درانجام كار رانشان دهد ، بیشترین تاثیر را بر فرزندان خویش به جای می گذارند وفرزندان ارزشهای اكتسابی را درونی می كنند تا در آینده به عنوان یك شهروند ، چنین ارزشهایی رادرزندگی اجتماعی خویش به نمایش بگذارند ( كریم آبادی ، 1376، ص 15)

كرباسی درسال 1374 از مطالعه بر روی 1100 دانش آموز مشغول به تحصیل درمدارس راهنمائی استان همدان نتیجه گرفت كه تاثیر این روابط از سایر عوامل خانوادگی ،شخصی وتحصیلی در بروزكلیه مشكلات رفتاری اعم ازمشكلات بیرونی شامل تقلب ،دروغگوئی ، دزدی ، عصبانیت ، وواكنشهای مربوط به آن ، فرار ازمنزل ومدرسه برهمه مشكلات درونی شامل وسواس ،اضطراب انزوا طلبی ، وافسردگی بیشتر است مطالعات انجام شده برروی چگونگی روابط والدین باكودكان ونوجوانان دو بعد رفتار والدین رانسبت به آنهامشخص می سازد . بعد پذیرش ، طرد وبعد آزاد گذاشتن ،محدود كردن پدر ومادر پذیرنده نسبت به كودك ،ازخود عاطفه ، تایید گرمی ودرك نشان داد كمتراز تنبیه بدنی استفاده می كنند درعوض والدین طرد كننده با كودكانشان سردهستند و آنها راتایید نمی كنند آنهاهمچنین برای برقراری نظم ازتنبیه بدنی استفاده می نمایند . بعد آزادگذاشتن ،محدود كردن به میزان خودمختاری و آزادی عملی گفته می شود كه والدین برای كودكان قائلند . والدین معتقد به آزاد گذاشتن به كودك آزادمنش اجازه می دادند كه نوجوان درباره مسائل خودبا آنها بحث نماید وحتی خود ، بانظر والدین ،تصمیم بگیرد . والدین تساوی خواه در تصمیم گیری درباره نوجوان به اندازه خود او سهیم بودند والدین درصورتیكه تصمیمی می گرفتند ، نوجوان می توانست آنرا نادیده بگیرد وبالاخره والدین غفلت كننده بطوركلی نوجوان رابه حال خودرها می ساختند . دراین مطالعه پدران درمقایسه با مادران بیشتر متسبد ومقتدر تلقی شده بودندواین بایافته سایر مطالعات كه نشان می دهدنوجوانان بهنجار پدرانشان ار بیشتر منضبط ومادرانشان را بیشتر عاطفی ، كودك محور وحامی می دانند وموافق است .

درخانواده های پر جمعیت نسبت به كم جمعیت ، والدین بیشتر ازنوع مستبد ومقتدر بودند وقتی ازنوجوانان خواسته شد تادرباره احساس خود از ناخواسته بودن پاسخ گویند درصد بیشتری ازنوجوانان والدین مستبد وسهل انگار وغفلت كننده ، پاسخ مثبت دادند تانوجوانان والدین آزادمنش ،تساوی خواه مجاز دهنده نسبت 40 درصد به 10 درصد بود نتیجه اینكه شیوه های فرزند پروری ، دردوانتهای این طیف ،نارضایتی بیشتر رادرفرزند سبب می گردد همچنین ملاحظه می شود كه آزاد گذاشتن نوجوان وغفلت از حال او نمی تواند موجب رضایت خاطرش گردد ونظارت وكنترل والدین ،توجه ومحبت آنها رانسبت به وی نشان می دهد كنترل بیش از حد نیز موجب انزجار می گردد ( مرنجوئید ، 1376، ص 12و11)

آقای مكارجی باهمكاری دیگران ، درتحقیقی تحت عنوان « بررسی چگونگی همبستگی بین تجارب عاطفی دردوران كودكی خانواده بابلوغ 364 نفر از دانش آموزان دختر وپسر چهارم دبیرستان شهر شیراز رابا استفاده ازیك پرسشنامه 58 سوالی موردمطالعه قراردارند محقق درمجموعه چنین نتیجه گیری كرد كه روابط خانوادگی دوران كودكی بابلوغ همبستگی وتاثیر متقابل دارد .

همچنین درخانواده هایی كه روابط دموكراتیك بر آنهاحاكم است نوجوانشان دردوران بلوغ بیشتر به والدین خودنزدیك هستند.

درحالیكه دررفتارهای فرزندان والدین سختگیر ودیكتاتور دوران بلوغ نزاع وجدال بیشتری دیده می شود ( امیری ، 74، ص 17)

درباره خواسته های نوجوانان ازوالدینشان پژوهشی بانمونه 170 نفر در دبیرستان های تهران با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است درباره این سوال كه از پدر ومادرخویش چه وقعاتی دارید ؟ پاسخهایی متفاوت به شرح زیر ثبت گردیده است . 70 درصد انتظار داشتند كه پدر ومادر ها در برابر راهنمائی ونظارت بركارها ورفت و آمدهایشان به آنان آزادی فكرواستقلال دهند تا در مواردی كه ازهرجهت به آنها مربوط است،حق اظهار نظر ،انتخاب واقدام داشته باشند آنها توقع داشتند كه والدین آنان را درك كنند و به ایشان اعتماد نمایند وازاعمال محدودیت ها وفشارهای شدید خودداری نمایند .

13 درصد ، ازتبعیض پدران ومادران بین فرزندانشان گله داشتند واز اینكه والدین نزد آشنا وبیگانه آنها را سرزنش وبی حرمت می كنند ویاهمواره ایشان راباسایر افرادخانواده وخویشان ودوستان مقایسه می نمایند بدون اینكه به نقاط مثبت فرزندان خوش توجه داشته باشند ، در رنج بودند 12 درصد ، اظهار داشتند كه از مشاجرات وگفتگوهای خصمانه بین والدین می ترسند واز بیم اینكه روزی خانواده هایشان ازهم بپاشند همیشه نگران وآشفته هستند وبه همین جهت آرزو دارند كه هیچ پدر ومادری ،لااقل درحضور فرزندانشان بایكدیگر دعوا ونزاع نكنند وحرفهای زشت رد وبدل نكنند .

5درصد ازوجودفاصله سنی زیاد وبین خودوپدر مادرشان ایرادگرفتند ومعتقد بودند كه هر چه فاصله سنی بین والدین وفرزندان بیشترباشد ، داشتن درك درست ازهمدیگر مشكل تر وتفاهم ودوستی كمتر خواهد بود . بنابراین درخانوده های كه والدین عرصه را بر فرزندان خودتنگ می كنند واز هر سخن وكارشان خرده می گیرند ودرهمه موارد نسبت به آنها بی اعتمادی نشان میدهند وهمواره می خواهند كه تمام نقطه نظرها ودستورهایشان بدون توجیه قبلی وچون وچرا اجرا گردد . بایدمنتظر عواقب ناخوشایند این طرز فكر خود باشند به هر حال چنین فرزندانی در آینده ،اگر هم به سلامت روانی آنها آسیب جدی وارد نشودفاقد استقلال رای ، قدرت تصمیم گیری وشهامت اجرائی خواهند بود ( اكبری ، 1381 ، ص 324)

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 37


مطالب تصادفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *